سه‌شنبه, 4 تیر 1398

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
پروانه حفر هواکش و گالری بغل کنی چاه (13021446111) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
استقرار و ترخیص دستگاه حفاری (13021446102) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف) (13021446100) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
حفر گمانه آزمایشی (13021446101) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه حفر چاه به جای چاه (13021446103) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
مجوز نصب منصوبات چاه برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف) (13021446104) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
مجوز تغییر قدرت منصوبات (13021446105) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه کف شکنی (13021446106) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاه های دیزلی (13021446107) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز چاه به جای قنات (13021446108) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز لایروبی قنات (13021446109) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز بیشکاری قنات (13021446110) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تغییر قطر چاه (13021446112) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز افزایش / کاهش میزان بهره برداری چاه (13021446113) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
برقی کردن چاه (13021446114) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
تغییر شرکت حفاری (13021446115) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی (13021446116) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی (13021446117) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان (13021446118) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و آنهار طبیعی مرزی (13021446119) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
1 2 صفحه: